đối tác

Chuyên cung cấp các loại sản phẩm:
– Kít kiểm tra endotoxin dùng trong dược phẩm theo phương pháp: Tạo gel, đo mầu peptid, động học đo mầu peptid
– Các đồ tiêu hao và máy móc phục vụ cho kiểm tra endotoxin: máy đọc đĩa (microplate reader) máy ủ mẫu (dry bath incubator)