THIẾT BỊ KHỬ TRÙNG – PASSBOX SỬ DỤNG KHÍ H2O2 (VHP DC-A)

khả dụng: Trong kho